Vorstand

Mike Saurer

Président

René Bertsch

Vize-Präsident

Alex Zingg

Sekretär

Peter Roth

Kassier

Alex Zingg

Präsident Tourenkommission